Raute Oyj – Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

By , in PR PR Sci/Tech on .

RAUTE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2018 KLO 9.00
RAUTE OYJ  -  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017
– Konsernin liikevaihto 148,6 Me (113,1 Me) kasvoi 31 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 155 Me (162 Me) laski 5 % mutta oli edelleen erittäin hyvällä tasolla. Tilauskanta vuoden lopussa 110 Me (106 Me) oli uudella ennätystasolla.
– Liiketulos 11,6 Me (8,6 Me) kasvoi 35 %. Tulos ennen veroja oli 11,5 Me (8,2 Me). Tilikauden tulos oli 9,3 Me (6,7 Me).
– Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 2,20 euroa (1,60 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 2,18 euroa (1,59 e).
– Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,7 Me ja liiketulos 3,3 Me. Uusien tilausten määrä 60 Me oli erittäin korkealla tasolla.
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 1,25 euroa (1,00 e) osaketta kohti.
– Rauten vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.
TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: 110 MILJOONAN EURON TILAUSKANNALLA 110. TOIMINTAVUOTEENVahva kehityksemme jatkui myös vuoden 2017 loppupuolella. Saimme viimeisellä neljänneksellä uusia tilauksia yli 60 miljoonan euron arvosta. Ilman suuria uuden kapasiteetin hankkeitammekin viimeinen neljännes oli yksi historiamme parhaista. Vuoden viimeisen neljänneksen lähes 40 miljoonan euron liikevaihdostamme huolimatta tilauskantamme kasvoi ja saavutimme ennätyksellisen 110 miljoonan euron tason. Myös 3,3 miljoonan euron liiketuloksemme vastaa hyvin toimintamme tasoa.Myös koko vuoden 2017 osalta voimme olla tyytyväisiä saavutukseemme. Hyvän aloittavan tilauskannan ja aktiivisen markkinatilanteen ansiosta saavutimme 31 prosentin kasvulla uuden ennätyksen liikevaihdossamme. Saamiemme tilausten määrässä jäimme hieman edellisen vuoden ennätyksestä, mutta voimme silti olla tyytyväisiä saavuttamaamme 155 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 11,6 miljoonan euron liiketulos on Rauten kaikkien aikojen paras.Läpi vuoden hyvänä jatkunut yleinen talouden kehitys kiihtyi vuoden loppua kohti epävarmuutta ylläpitäneistä poliittisista jännitteistä huolimatta. Myös halukkuus investointien toteuttamiseen kasvoi. Rauten osalta tämä näkyi kysynnän kasvuna Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Euroopassa Etelä-Euroopan suhteellisen osuuden vahvistumisena. Etelä-Amerikan ja Aasian talouksien vahvistuminen loppuvuotta kohti ei vielä näkynyt meille tilauksina.Suuret uuden kapasiteetin hankkeet olivat edelleen tärkeässä roolissa niin viimeisen neljänneksen kuin koko viime vuoden tilauskertymässämme. Nyt selvästi aikaisempaa suurempi osuus tilauksistamme tuli keskikokoisista korvaus- ja parannusinvestoinneista sekä modernisoinneista. Tämä kertoo asiakaskuntamme hyvän tilanteen ja tulevaisuudenuskon laaja-alaisuudesta. Tehdasprojektien lisäksi onnistuimme osoittamaan kilpailukykymme uusille asiakkaillemme ja myös pienemmissä kokonaisuuksissa.Jatkoimme vahvaa panostustamme tuotteidemme ja toimintamme kilpailukyvyn kehittämiseen. Täydensimme tarjontaamme ostamalla huhtikuun alussa viilun ja sahatavaran lujuuslajitteluteknologiaan erikoistuneen Metriguard, Inc:n liiketoiminnan. Yrityskauppa oli ensimmäinen Rautelle yli kymmeneen vuoteen. Tämän rinnalla lisäsimme panostuksiamme tuotekehitykseen, tuotantomme kapasiteettiin, laatuun ja henkilöstömme osaamiseen. Myös henkilöstömme määrä kasvoi, tällä kertaa pääasiassa Suomessa.Liikevaihtomme kasvusta ja sen myötä tulosparannuksesta saamme kiittää erityisesti Nastolan pääyksikköämme. Toimenpiteemme tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi onnistuivat erinomaisesti. Panostuksemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen näkyivät toimituskyvyn lisäksi käyttöönottojen onnistumisena suunnitelmiemme mukaisesti. Myös konenäkö- ja mittausteknologiamme menestys jatkui edelleen.Raute täyttää alkaneena vuonna 110 vuotta. Juhlimme tätä merkkipaalua työn merkeissä. Aloitimme juhlavuoden ennätyksellisellä tilauskannalla. Lisäksi vuosi on alkanut lupaavasti uusien tilausten suhteen. Voimme siis olla luottavaisia sen suhteen, että hyvä kehityksemme jatkuu ja säilytämme saavuttamamme korkean liikevaihdon ja liiketuloksen tason. Kehityshankkeidemme ja panostustemme avulla tavoittelemme toki edelleen parannusta aikaisempaan. Olemme ajoittaneet ennätyssuuren tilauskantamme siten, että pystymme edelleen palvelemaan asiakkaitamme pienempien hankkeiden ja palveluiden kohdalla kilpailukykyisillä toimitusajoilla. Alkaneena vuonna kohdistamme erityistä panostusta kehittyville markkinoille, josta tavoittelemme teollistuneiden markkinoiden paikan täyttäjää kysynnän tasaantuessa niillä aikanaan. Suurempien uusien hankkeiden osalta alamme suunnata katseemme jo vuoteen 2019.Esitän parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille menestyksemme osaltaan mahdollistaneille tahoille: asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta korkean työkuorman toteuttamiseen, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muille yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen.VUODEN 2017 NELJÄS VUOSINELJÄNNESUudet tilaukset ja tilauskanta
Uusien tilausten määrä 60 miljoonaa euroa (42 Me) oli erittäin korkealla tasolla. Teknologiapalveluiden osuus uusista tilauksista oli 20 miljoonaa euroa (14 Me).
Merkittävin uusi tilaus oli lokakuun lopussa voimaan astunut yhteensä yli 21 miljoonan euron arvoinen tilauskokonaisuus vaneritehtaan laajennukseen Venäjällä. Tilaus sisältää vaneriprosessin pääkoneet, viilun sorvaus-, kuivaus-, saumaus- ja paikkauslinjat, sekä vanerin ladonta-, puristus- ja pinnoituslinjat sekä lisäksi konenäkö- ja kosteusanalysaattoreita. Toimitukset tapahtuvat syksyn 2018 aikana, ja tuotanto käynnistyy uusilla linjoilla vuoden 2019 aikana.Tilauskanta vahvistui edelleen viimeisen vuosineljänneksen aikana 21 miljoonalla eurolla uudelle ennätystasolle 110 miljoonaa euroa (106 Me). Tilauskannasta osa ajoittuu jo vuodelle 2019.Liikevaihto
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,7 miljoonaa euroa (36,0 Me). Teknologiapalveluiden osuus vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 13,0 miljoonaa euroa ja 33 prosenttia (36 %).
Tulos ja kannattavuusNeljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 3,3 miljoonaa euroa voitollinen (4,3 Me voitollinen) ja 8,3 prosenttia (11,9 %) liikevaihdosta. Tulos oli 2,9 miljoonaa euroa voitollinen (3,6 Me). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,68 euroa (0,86 e) ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,85 e).RAUTE OYJ – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖAsiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.
Vuoden 2017 aikana ei maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta. Positiivinen kehitys kuitenkin jatkui tärkeimmillä markkina-alueilla. Rakentamisen aktiviteetti lisääntyi monilla markkina-alueilla, mutta taso oli edelleen melko alhainen kaikilla suurilla markkina-alueilla.Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Talous- ja markkinatilanteen jatkuneesta parantumisesta johtuen Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus parani ja patoutuneita investointitarpeita alettiin toteuttaa. Uuden kapasiteetin hankkeiden ja isompien projektityyppisten hankkeiden tarjousaktiviteetti jatkui vilkkaana koko vuoden ja kauppaneuvotteluja käytiin aktiivisesti. Kysyntää siirtyi pienehköistä hankkeista ja modernisoinneista yksittäisten konelinjojen laajuisiin hankkeisiin.
Euroopassa tehtiin runsaasti investointipäätöksiä etenkin keskikokoisista korvaus- ja parannusinvestoinneista. Kysynnän ja tilausten painopiste siirtyi Etelä-Eurooppaan muutamien aikaisempien vuosien Pohjois-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan sijasta. Etenkin italialaiset asiakkaat olivat poikkeuksellisen aktiivisia.Venäjällä talous- ja rahoitustilanne jatkui yleisesti heikkona vaikkakin vahvistui vuoden aikana. Monien investointien valmistelu jatkui aktiivisena. Venäjällä käynnistyi iso koivuvaneritehdashanke.Pohjois-Amerikassa vaneri- ja LVL-teollisuuden tuotannolliset investoinnit olivat alhaisella tasolla ja kohdistuivat pääosin olemassa olevan havuvanerikapasiteetin modernisointeihin. Poikkeuksena yleistilanteesta Yhdysvalloissa käynnistyi uuden LVL-tehtaan investointi.Etelä-Amerikassa ei käynnistynyt uusia, merkittäviä investointihankkeita ja myös korvausinvestointien ja modernisointien määrä pysyi alhaisella tasolla.Raute on ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana länsimaisena yhtiönä pyrkinyt kehittämään modernia vanerinvalmistusta Kiinassa. Teknologinen kehitys ei kuitenkaan ole ollut niin nopeaa kuin on arvioitu ja Rauten pääsy markkinoille on edelleen jatkunut tavoiteltua hitaampana.Kaakkois-Aasiassa raaka-aineen saatavuuteen, luonnonmetsien hakkuurajoituksiin ja istutusmetsien puun laatuun liittyvät ongelmat rajoittivat edelleen vanerituotannon kehitystä. Australiassa ja Uudessa Seelannissa vaneri- ja LVL-tuotteiden markkinat kehittyivät suotuisasti paikallisen talouden ja rakennusmarkkinoiden kuin vienninkin vetäminä. Uusia merkittäviä investointeja ei kuitenkaan käynnistynyt.Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä pysyi hyvänä koko vuoden. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimivan hyvällä käyttöasteella.UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA
Raute palvelee puutuoteteollisuutta kokonaispalvelukonseptilla, joka perustuu toimitetun konekannan koko elinkaaren aikaiseen palveluun. Liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimituksiin kuuluvat hankkeet, jotka muodostuvat yksittäisistä koneista tai tuotantolinjoista aina koko tehtaan tuotantoprosessin koneet ja laitteet kattaviin toimituksiin. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin sekä konsultointi, koulutus ja kunnostetut koneet.
Vuoden 2017 aikana saatujen uusien tilausten määrä oli erittäin hyvällä tasolla 155 miljoonaa euroa (162 Me). Uusista tilauksista kohdistui 39 prosenttia Eurooppaan (57 %), 32 prosenttia Venäjälle (27 %), 23 prosenttia Pohjois-Amerikkaan (11 %), 5 prosenttia Etelä-Amerikkaan (2 %) ja 1 prosenttia Aasian–Tyynenmeren alueelle (3 %). Uusien tilausten osuuksien voimakaskin vaihtelu eri markkina-alueiden välillä on tyypillistä projektiliiketoiminnalle.Projektitoimituksissa uusien tilausten määrä 96 miljoonaa euroa (118 Me) laski ennätyksellisestä edellisestä vuodesta 19 prosenttia. Suurimmat yksittäiset tilaukset olivat heinäkuun lopussa voimaan astunut 11 miljoonan euron arvoinen tilaus LVL:n ladontalinjasta Yhdysvaltoihin ja lokakuussa voimaanastunut 21 miljoonan euron arvoinen tilauskokonaisuus pääkoneista vaneritehtaan laajennukseen Venäjälle.Teknologiapalveluissa uusien tilauksien määrä 58 miljoonaa euroa (44 Me) kasvoi vertailuvuodesta 33 prosenttia. Modernisoinneissa kasvu oli 51 prosenttia ja muissa teknologiapalveluissa 6 prosenttia.Tilauskanta vuoden 2017 lopussa oli ennätyksellinen 110 miljoonaa euroa (106 Me). Tilauskannasta osa ajoittuu jo vuodelle 2019.KILPAILUASEMA
Rauten kilpailuasema on pysynyt ennallaan ja on vahva. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään tuotantoprosessinsa tai sen osan koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen teknologia- ja palvelutarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Rauten kilpailuedut ovat merkittäviä asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa. Myös Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisäävät uskottavuutta ja parantavat kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana.
Huhtikuussa hankitut Metriguard-tuotteet täydentävät Rauten tuotetarjontaa. Metriguardin laitteita on vuosien aikana integroitu kymmeniin Rauten toimituksiin. Laitekantaa on käytössä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa sekä Uudessa Seelannissa.LIIKEVAIHTO
Vuoden 2017 konsernin liikevaihto oli 148,6 miljoonaa euroa (113,1 Me). Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia vuodesta 2016. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat hyvä aloittava tilauskanta, vuoden aikana saatujen tilausten suuri määrä sekä huhtikuun alussa hankittu Metriguard-liiketoiminta.
Liikevaihto muodostui puutuoteteknologialiiketoimintaan kuuluvista projektitoimituksista ja teknologiapalveluista.Projektitoimituksissa liikevaihto oli 99 miljoonaa euroa (70 Me) ja kasvoi 42 prosenttia edellisestä vuodesta. Projektitoimitusten osuus koko liikevaihdosta oli 67 prosenttia (62 %). Vaneriteollisuuden osuus projektitoimitusten liikevaihdosta oli 83 prosenttia (66 %) ja LVL-teollisuuden osuus 17 prosenttia (34 %).Tilauskannassa oli vuoden 2017 päättyessä yhteensä kuusi uutta kapasiteettia luovaa suurta tehdaslaajuista hanketta, joissa Raute on kokonaistoimittajana. Näistä hankkeista kaksi on loppuhyväksyntävaiheessa, kaksi asennusvaiheessa ja kaksi tuotannossa.Teknologiapalveluissa liikevaihto oli 49 miljoonaa euroa (43 Me). Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisestä vuodesta ja sen osuus koko liikevaihdosta laski 33 prosenttiin (38 %) projektitoimitusten voimakkaan kasvun takia. Kasvu jakautui tasaisesti eri tuotealueiden kesken.Vuoden 2017 koko liikevaihdosta Euroopan osuus oli 56 prosenttia (60 %), Venäjän osuus oli 24 prosenttia (17 %), Pohjois-Amerikan osuus 14 prosenttia (15 %), Etelä-Amerikan osuus oli 4 prosenttia (3 %) ja Aasian-Tyynenmeren alueen osuus 2 prosenttia (5 %).TULOS JA KANNATTAVUUS
Vuoden 2017 konsernin liiketulos oli 11,6 miljoonaa euroa voitollinen (8,6 Me voitollinen) ja 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,6 %). Liiketulos kasvoi 35 prosenttia johtuen liikevaihdon kasvusta.
Konsernin rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (-0,3 Me). Konsernin tulos ennen veroja oli 11,5 miljoonaa euroa voitollinen (8,2 Me) ja tilikauden tulos oli 9,3 miljoonaa euroa voitollinen (6,7 Me). Konsernin laaja tulos oli 9,2 miljoonaa euroa voitollinen (7,5 Me).Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 2,20 euroa (1,60 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 2,18 euroa (1,59 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 30,4 prosenttia (25,3 %) ja oman pääoman tuotto oli 25,2 prosenttia (20,9 %).RAHAVIRTA JA TASE
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana koko vuoden. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat ylittivät korolliset velat 29,3 miljoonalla eurolla (20,6 Me). Gearing oli tilikauden päättyessä -74 prosenttia (-60 %) ja omavaraisuusaste 64 prosenttia (60 %).
Konsernin rahavarat olivat vuoden 2017 lopussa 30,7 miljoonaa euroa (23,8 Me). Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 6,9 miljoonaa euroa positiivinen (17,2 Me positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta oli 18,4 miljoonaa euroa positiivinen (21,2 Me positiivinen). Investointien rahavirta oli 5,8 miljoonaa euroa negatiivinen (2,9 Me negatiivinen) sisältäen Metriguard-liiketoiminnan hankintaan liittyvät kauppahinnan käteisvastikkeen 2,9 miljoonaa euroa ja kulut 0,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 5,7 miljoonaa euroa negatiivinen (1,2 Me negatiivinen) sisältäen osingonmaksun 4,2 miljoonaa euroa sekä maksullisia osakeanteja 0,2 miljoonaa euroa.Konsernin taseen loppusumma oli vuoden 2017 lopussa 86,9 miljoonaa euroa (69,8 Me). Taseen käyttöpääomaerien ja niistä laskettavien tunnuslukujen vaihtelu johtuu projektiliiketoiminnalle luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten kustannuskertymien eriaikaisuudesta.Korollinen vieras pääoma oli vuoden 2017 lopussa 1,4 miljoonaa euroa (3,1 Me).Emoyhtiö Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jonka puitteissa se voi laskea liikkeelle alle vuoden pituisia yritystodistuksia.Emoyhtiö Raute Oyj on varautunut tuleviin käyttöpääomatarpeisiin ja sillä on yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Limiiteistä tärkeimmät taloudelliset kovenantit ovat omavaraisuusaste > 30% ja gearing < 100%. Limiiteistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 32,7 miljoonaa euroa. LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT
Vastuut on esitetty tämän tiedotteen numero-osassa.
KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT
Raute Oyj on julkaissut pörssitiedotteella seuraavat vuoden 2016 tapahtumat:
2.1.2017          Raute Oyj:n markkinatakaus siirtyy Nordea Bank AB (publ):lle
11.1.2017        Raute Oyj:n kaupankäynti- ja liikkeeseenlaskijatunnukset muuttuvat 16.1.2017 alkaen
15.2.2017        Rauten ylimmälle johdolle uusi suoriteperusteinen, osakkeen arvoon perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
6.3.2017          Raute Oyj:n omien osakkeiden luovutus
28.3.2017        Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
31.3.2017        Raute Oyj vahvistaa asemaansa vanerin ja sahatavaran lujuusmittausteknologiassa ostamalla Metriguard Inc.:n liiketoiminnan
27.7.2017        Raute muuttaa ohjaustaan vuoden 2017 liikevaihdon ja -tuloksen osalta: Liikevaihto kasvaa selvästi ja liiketulos paranee selvästi
31.7.2017        Rautelle yli 11 miljoonan euron tilaus Yhdysvaltoihin
25.9.2017        Raute Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen
24.10.2017      Rautelle yli 21 miljoonan euron tilaus Venäjälle.
TUTKIMUS JA KEHITYS
Raute on vaneri- ja LVL-teollisuuden johtava teknologiatoimittaja ja panostaa voimakkaasti entistä tehokkaamman, tuottavamman, turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän valmistusteknologian sekä sitä tukevien mittaus- ja konenäkösovellutusten kehittämiseen. Myös digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ovat vahvasti mukana tutkimuksessa ja kehityksessä. 
Vuonna 2017 konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa (2,9 Me) ja 2,2 prosenttia liikevaihdosta (2,5 %).Vuonna 2017 koneteknologian merkittävin tuotekehityshanke oli uudistettu viilunkuivaaja. Vuonna 2016 lanseerattu märkäviilusaumaajan sovellutusalue laajennettiin 8’ jalan levyiselle havupuulle sopivaksi. Molemmille edellä mainituille ollaan etsimässä sopivaa pilottiasiakaskohdetta. Asiakkaan tuotantoprosessia optimoivan SmartMill -konseptin ratkaisujen laajentamiseksi jatkettiin konenäkö- ja lujuuslajitteluratkaisujen sekä uusien digitaalisten tuotteiden kehittämistä.INVESTOINNIT
Konsernin investointien kokonaismäärä vuonna 2017 oli 7,0 miljoonaa euroa (3,2 Me). Metriguard-liiketoiminnan hankinnan osuus investoinneista oli 3,4 miljoonaa euroa sisältäen arvion vuonna 2018 maksettavasta earn-out -osuudesta. Investointeihin sisältyy aktivoituja kehittämiskuluja 0,1 miljoonaa euroa (0,0 Me). Muut investoinnit liittyivät erilaisiin tuotantoon, toimitiloihin ja tietojärjestelmiin kohdistuviin korvaus- ja parannushankkeisiin sekä tuotekehityksen tarpeisiin valmistettuihin testauslaitteisiin.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Vuonna 2017 strategiset kehityshankkeet painottuivat kilpailu- ja toimituskyvyn sekä palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Konsernissa pääyksikössä Nastolassa alettiin soveltaa LEAN-menetelmiä tuotannossa. LEAN menetelmien käyttö kehittämistyökaluna laajennetaan muihin pääprosesseihin vuonna 2018.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2017 lopussa 704 (643). Henkilöstöstä Suomen yhtiöiden osuus oli 68 prosenttia (72 %), Pohjois-Amerikan yhtiöiden osuus 17 prosenttia (13 %), Kiinan osuus 11 prosenttia (12 %) ja muiden myynti- ja huoltoyhtiöiden osuus 4 prosenttia (4 %).
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna (ns. tehollinen henkilöstömäärä) oli tilikaudella keskimäärin 660 (631). Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 33,6 miljoonaa euroa (30,1 Me). Lukuun eivät sisälly optio- ja osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut.Konserni on jatkanut osaamisen kehittämistä ja henkilöstön sitouttamista. Henkilöstön koulutukseen investoitiin yhteensä 3 prosenttia palkkasummasta (3 %). Henkilöstön kehittämisen painopiste vuonna 2017 oli valituissa koulutusohjelmissa, joita olivat mm.  Raute Leader, Service Excellence ja Site Operations -ohjelmat. Kohdennettuja osaamisen kehittämisen toimia toteutettiin mm. systemaattisen mentorointiohjelman kautta.  Lisäksi käynnistettiin liiketoiminnan vastuullisuustyön kehittämisohjelma. Niin oman henkilökunnan kouluttamisen kuin asiakkaillekin suunnatun koulutuksen toteuttamisen tehostamiseksi otettiin käyttöön Raute Academy ja Mill Academy -verkko-oppimisjärjestelmät.PALKITSEMINEN
Konsernissa ovat käytössä koko henkilöstön kattavat palkitsemisjärjestelmät.
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on tilikaudella kirjattu kuluksi yhteensä 595 tuhatta euroa (46 tuhatta euroa). Tilikauden lopussa osakeohjelmista kohdistui sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 240 tuhatta euroa (129 tuhatta euroa).
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018
Konsernilla on pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä konsernin ylimmälle johdolle vuosille 2014-2018. Ohjelmasta on voimassa kaksi osakeohjelmaa, jotka alkoivat vuosina 2015 ja 2016. Molemmissa ohjelmissa vuoden pituista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden rajoitusjakso. Ansaintakriteerit olivat tilikauden osakekohtainen tulos ja liikevaihdon kasvu.
Vuonna 2015 alkaneen osakeohjelman piiriin kuuluu 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Hallitus vahvisti ansaintajaksolta 2015 suoritettavat henkilökohtaiset palkkioiden määrät 2.3.2016. Palkkio yhteensä 614 tuhatta euroa on suoritettu 6.3.2017. Osakkeina maksettu osuus oli yhteensä 14.523 yhtiön A-sarjan osaketta. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2018 alussa.Vuonna 2016 alkaneen osakeohjelman piiriin kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Hallitus on vahvistanut ansaintajaksolta 2016 suoritettavat henkilökohtaiset palkkioiden määrät 2.3.2017, joista osakkeina maksettava osuus on yhteensä 8.913 yhtiön A-sarjan osaketta. Ohjelmasta ei ole luovutettu osakkeita tai rahaosuuksia. Rajoitusjakso päättyy vuoden 2019 alussa.Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017–2022
Helmikuussa 2017 Raute Oyj:n hallitus päätti uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.
Järjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta ohjelmasta. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina tai rahana.Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oikeutetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta.LTI Plan 2017-2019 alkoi vuoden 2017 alussa. Ohjelma koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Palkkiot suoritetaan keväällä 2020. Ohjelmaan kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Suoritustavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) ja liikevaihdon kasvu.  Ansaintamahdollisuutta on rajoitettu siten, että osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo maksuhetkellä voi olla enintään kaksinkertainen verrattuna siihen arvoon, joka hänelle allokoidulla enimmäisansaintamahdollisuudella oli ohjelman alkaessa.YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ
Vastuullisuus on yksi Rauten toimintaa ohjaavista arvoista. Raute pyrkii systemaattisesti kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaksi sekä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Konserni noudattaa hyvän yrityskansalaisuuden periaatetta ottaen huomioon luonnon ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat kunnioittaen paikallisia kulttuureja ja arvostaen monimuotoisuutta. Rauten hallitus on antanut yhtiölle toimintaohjeen, Code of Conduct, jolla ohjeistetaan henkilöstöä toimimaan vastuullisesti Rauten arvojen mukaan.
Raute toimittaa teknologiaa uusiutuvia raaka-aineita käyttävälle puutuoteteollisuudelle. Suurin osa Rauten koneilla valmistetuista tuotteista on pitkäikäisiä ja puutuotteisiin sitoutuvalla hiilellä on positiivinen vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kestävästi tuotetun puun käytön lisääminen esimerkiksi rakentamisessa on yksi tärkeimpiä keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Rauten tuotekehityksessä on keskitytty parantamaan koneiden resurssitehokkuutta, jotta tuotantoketjun kokonaisympäristövaikutuksia saataisiin pienennettyä. Rauten laitteet ovat tyypillisesti hyvin pitkäikäisiä, ja suurin osa päästöistä muodostuu koneiden käyttövaiheessa. Raute kiinnittää erityistä huomiota myös tuotteidensa työturvallisuuden kehittämiseen.Rauten omassa toiminnassa ympäristöasioita ja työturvallisuutta johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Nastolan päätuotantoyksiköllä on ISO:14001 (ympäristöjohtamisjärjestelmä) ja ISO:9001 (laatujohtamisjärjestelmä) -sertifikaatit. Myös yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston toiminta ja eettiset periaatteet tarkastetaan järjestelmällisesti.Rauten omassa tuotannossa pyritään jatkuvasti kehittämään työturvallisuutta, vähentämään energiankulutusta ja jätemääriä sekä kehittämään työympäristöä.LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELUT
Konsernin liikevaihto ja käyttöpääoma vaihtelevat vuosineljänneksittäin johtuen erilaisista projektitoimituksista ja niiden ajoittumisesta. Liiketoimintaan ei liity säännönmukaista kausivaihtelua.
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
Konsernin tunnistetut pääriskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen, vahinkoihin sekä tietoturvaan. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannekierrosta johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus ylläpitävät lähiajan riskejä. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erittäin korkean tilauskannan, ja erityisesti toteutusvaiheessa olevien isojen tehdaslaajuisten hankkeiden, läpiviemiseen sopimusehdoissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti sekä osaavien resurssien riittävyyteen ja saatavuuteen.Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita keskeneräisiä riita-asioita eikä konsernin toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen toiminnan jatkuvuuteen.Liiketoimintariskit
Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille sekä projektityyppiselle liiketoiminnalle luontainen syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknologiapalvelujen osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita sellaisille asiakassegmenteille, joiden parissa markkina-asema on heikompi sekä kehittämällä yhteistyökumppaniverkostoa.
Toimitukset ja teknologia
Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä toimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskohtaisista ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista.
Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien teknologioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riskiä siitä, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehitystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa ensimmäisten asiakastoimitusten yhteydessä.
Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- sekä kapasiteettiriskejä hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projektihallinnan menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuksen ehdoissa sekä rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten määrää.Kehittyvät markkinat
Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa mm. Kiinassa ja Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä.
Yhtiön maine
Rautella on riski tietämättään olla mukana liiketoimintaketjussa, johon liittyy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua. Näiden riskien toteutumisesta voi aiheutua oikeudellisia seurauksia ja yhtiön maine ja taloudellinen asema saattavat kärsiä.
Kansainvälisiin toimitusketjuihin voi liittyä toimijoita, jotka eivät kunnioita Rauten periaatteita ihmisoikeuksien tai työntekijöiden perusoikeuksien suhteen. Tällaiset tapaukset voivat johtaa mainehaittaan ja toimitusketjun keskeytykseen, mikäli rikkomus on niin merkittävä, että yhteistyö joudutaan lopettamaan.Maksupetokset
Rauteen kohdistuu toistuvasti maksupetosyrityksiä. Yhtiöllä on riski, että petosyritys ohittaa maksutapahtumien kontrollipisteet ja aiheuttaa yhtiölle taloudellista vahinkoa.
Tietoturva
Tietoturvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tietoturvapolitiikalla.
Henkilöstö
Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin.
Rahoitusriskit
Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille.
Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan maksuehdoilla sekä kattamalla maksamaton kauppahinta pankkitakuulla, remburssilla tai muulla soveltuvalla vakuudella. Konsernin likvidit varat ovat pääosin pohjoismaisissa pankeissa. Tilikaudelle 2017 kirjattujen luottotappioiden määrä oli 3 tuhatta euroa (168 tuhatta euroa).Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: Kiinan yuan (CNY), Venäjän rupla (RUB), Kanadan dollari (CAD) ja Yhdysvaltain dollari (USD). Valuuttariskien suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermiinisopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä tarjouksissa valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla.Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin pitkäaikaisilla luottolimiittisopimuksilla kolmen pohjoismaisen pankin kanssa.Vahinkoriskit
Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo, vakava konerikkoontuminen sekä tietojärjestelmärikkoontuminen tai -häiriö Nastolan päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Näihin on varauduttu mm. varajärjestelmillä ja vakuutuksilla, mutta tällaisen riskin realisoituminen vakavalla tavalla aiheuttaisi merkittävää haittaa toiminnalle.
Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti –tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita.Rauten tuotannollisella toiminnalla ei ole merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia. Nastolan päätuotantoyksikkö sijaitsee pohjavesialueella. Kemikaali- tai polttoainevuoto pohjavesialueella voi aiheuttaa ympäristöhaittaa, taloudellisia kustannuksia ja häiriötä yhtiön tuotannolliseen toimintaan. Nastolan pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ja kemikaaliturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.  Ympäristöjärjestelmän periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä.Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia.Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan riittävällä suojaustasolla kaikki ne riskit, joita on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla.Riskienhallinnan järjestäminen
Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus.
Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen.Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista.OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 3.625 ja tilikauden lopussa 4.797. K-sarjan osakkeita omisti tilikauden lopussa 55 yksityishenkilöä (50). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 4,0 prosenttia (2,1 %). Yhtiö ei saanut vuoden 2017 aikana liputusilmoituksia.
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus 31.12.2017 oli yhteensä 253.893 kappaletta yhtiön osakkeita vastaten 6,0 prosenttia (5,9 %) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 11,6 prosenttia (11,2 %) äänimäärästä.TILINTARKASTAJAT
Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2017 valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.
HALLINNOINTI
Raute Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet (Corporate Governance Statement) ja yhtiön palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan samanaikaisesti tillinpäätöksen kanssa.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
(CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)
Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisen selvityksen Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (Corporate Governance Statement) toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.
SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA
Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/95/EU mukaisen selvityksen Raute Oyj:n muista kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2017 toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.
HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA
Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3-5 hallituksen jäsentä.
Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 28.3.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot palkkaetuineen.Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi tekniikan lisensiaatti Tapani Kiiski. Hänet on nimitetty Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 16.3.2004. Toimisopimuksessa sovittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa.Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle tai toimitusjohtajalle tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia.Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman korottamista koskevat päätökset tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.JOHTORYHMÄ
Raute-konsernin johtoryhmä ja sen jäsenten vastuualueet ovat:
Tapani Kiiski, President and CEO, puheenjohtaja – myynti,
Arja Hakala, Group Vice President, Finance, CFO – talous ja rahoitus, 
Marko Hjelt, Group Vice President, Human Resources Рhenkil̦sț ja osaaminen,
Mika Hyysti, Group Vice President, Technology – teknologia, tuotteet ja tuotekehitys,
Timo Kangas, Group Vice President, EMEA – markkina-alue EMEA,
Antti Laulainen, Group Vice President, Technology Services and Sales Management – teknologiapalvelut ja Sales management,
Petri Strengell, Group Vice President, Supply Chain – hankinta ja tuotanto.
OSAKKEET
Vuoden 2017 aikana merkittiin 2010 B- ja 2010 C-sarjan optio-oikeuksilla yhteensä 33.873 uutta A-sarjan osaketta (80.231 osaketta). 
Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa oli 4.249.248 kappaletta (4.206.462 kpl), joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161 kappaletta (991.161 kpl) ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.258.087 kappaletta (3.215.301 kpl). K-sarjan ja A-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin.K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy sellaiselle taholle, joka ennestään ei omista K-sarjan osakkeita, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti. Muilla K-sarjan osakkeiden omistajilla on oikeus tällaisessa tilanteessa lunastaa K-sarjan osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä mainituin ehdoin.Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Kaupankäyntitunnus on RAUTE. Vuoden 2017 aikana osakevaihto oli 845.672 kappaletta (987.608 kpl) ja yhteensä 19,2 miljoonaa euroa (14,3 Me). Vaihdettu määrä vastasi 26 prosenttia (31 %) pörssinoteerattujen A-sarjan osakkeiden määrästä. A-sarjan osakkeen keskikurssi oli 22,70 euroa (14,50 e). Vuoden ylin kaupantekokurssi oli 30,52 euroa ja alin 16,84 euroa.Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa 123,2 miljoonaa euroa (70,2 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen vuoden viimeisen noteerauspäivän 29.12.2017 päätöskurssin 29,00 euroa (16,70 e) mukaisesti.Raute Oyj:llä on Nasdaq Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Bank AB (publ):n kanssa.Yhtiö on 25.9.2017 päättänyt maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi osakepohjaisen palkkio-ohjelman 2016 – 2018 mukaisten osakepalkkioiden suorittamiseen keväällä 2018. Uudet A-sarjan osakkeet 8.913 kappaletta on merkitty kaupparekisteriin 17.10.2017 ja otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 18.10.2017.Muut osakkeisiin liittyvät tiedot on esitetty tämän tiedotteen numero-osassa.RAUTE OYJ:N  2010 A-, B- ja C-SARJAN OPTIOT
Vuoden 2017 aikana 2010 B -sarjan optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 16.449 kappaletta ja C-sarjan optio-oikeuksilla 17.424 kappaletta A-sarjan osakkeita.
Raute Oyj:n 2010 C optiot noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella RAUTEEW310.  Merkintäaika C-sarjan optioiden osalta päättyy 31.3.2018. A-sarjan optioiden osakkeiden merkintäaika päättyi 31.3.2016 ja B-sarjan optioiden osalta 31.3.2017.C-sarjan optio-oikeuksia oli käyttämättä vuoden 2017 lopussa 13.446 kappaletta. Merkintähinta C-sarjan optioille oli vuoden lopussa 5,00 euroa ja päätöskurssi 20,50 euroa.RAUTEN OSINKOPOLITIIKKA
Raute noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on taata sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. Osingonmaksussa huomioidaan vakavaraisuuden säilyttäminen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu vuositulokseen.
VOITONJAKO TILIKAUDELTA 2016
Varsinainen yhtiökokous 28.3.2017 päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti. Osinkojen määrä on yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus on yhteensä 3.228.550,00 euroa ja K-sarjan osakkeiden osuus on yhteensä 991.161,00 euroa. Osinkojen maksupäivä oli 6.4.2017.
OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA LUOVUTUSVALTUUTUS
Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 28.3.2017 antama valtuutus päättää omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä niitä koskevasta suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään saakka.
Raute Oyj:n hallitus päätti 25.9.2017 osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta 8.913 uuden A-sarjan osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 8.913 kappaletta omia osakkeita.TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Raute Oyj on julkaissut pörssitiedotteella seuraavat vuoden 2018 tapahtumat:
25.1.2018   Muutoksia Rauten johtoryhmässä
29.1.2018   Rautelle yhteensä noin 23 Me tilaukset Suomeen
9.2.2018     Rautelle yhteensä lähes 20 Me tilaus Koillis-Aasiaan.
TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN 2017 JULKISTAMINEN
Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 2017 julkaistaan 15.2.2018. Raute Oyj:n vuosikertomus 2017 julkaistaan viikolla 9.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018
Raute Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018 Lahdessa Sibeliustalolla alkaen kello 18.00. Osakkeenomistajan, joka haluaa tuoda esityslistalle Raute Oyj:n yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asian, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiölle viimeistään 20.2.2018.
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA, OSINKO 1,25 EUROA OSAKKEELTA
Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 ovat 29.525 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2017 voitto on 9.162 tuhatta euroa.
Hallitus esittää 22.3.2018 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,25 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.249.248 kappaletta, jota vastaava osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 5.312 tuhatta euroa. Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 4.4.2018.Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä.NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Ennätyskorkean tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta arvioimme niin Rauten liikevaihdon kuin liiketuloksenkin vuonna 2018 olevan edellisen vuoden tasolla.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
RAUTE OYJ
Hallitus
Raute Oyj:n konsernitilinpäätös julkaistaan 15.2.2018. Raute Oyj:n vuosikertomus 2017 julkaistaan viikolla 9.
  http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/a70cefd4-1089-4f0d-8056-f1c3053ec00e

The following two tabs change content below.
Maria Burns

Maria Burns

Maria is a Viral News Editor who graduated from the University Of California. She likes social media trends, being semi-healthy, Buffalo Wild Wings and vodka with lime. When she isn’t writing, Maria loves to travel. She last went to Thailand to play with elephants and is planning a trip to Bali.
%d bloggers like this: