Li Jinyuan, předseda spole�nosti Tiens Group, se zú�astnil 5. fóra světového rozvoje malých a středních podniků z Číny

By , in PR PR World on .

HANGZHOU, Čína, 14. ledna 2018 — Dne 10. ledna 2018 probÄ›hlo v hotelu Hangzhou Intercontinental páté Fórum o globálním rozvoji pro malé a stÅ™ední podniky z Číny (Fifth China SME Development Forum) a páté Fórum o inovacích a rozvoji znaÄ�ek v ČínÄ›. Li Jinyuan, pÅ™edseda spoleÄ�nosti Tiens Group jakožto viceprezident Globální aliance malých a stÅ™edních podniků v regionu Číny, se zúÄ�astnil akce a diskutoval s dalšími mezinárodními lídry a odborníky o nových možnostech rozvoje malých a stÅ™edních podniků na celém svÄ›tÄ› v roce 2018, aby pomohl malým a stÅ™edním podnikům získávat mezinárodní zdroje, expandovat na globálních trzích a objevovat příležitosti pro spolupráci, aby spoleÄ�nÄ› rozvíjely a vytvářely nové platformy.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/628000/Chairman_Li_Jinyuan_having_a_dialogue_with_David_Cameron.jpg

Akcí se také zúÄ�astnili pan Hou Yan, asistent prezidenta spoleÄ�nosti Tiens Group, a paní Huang Jiazhen, Å™editelka divize brandingu a globálních vztahů s veÅ™ejností spoleÄ�nosti Tiens Group.

Akce byla pořádána SvÄ›tovou asociací malých a stÅ™edních podniků, Asociací pro mezinárodní spolupráci a výmÄ›nu mezi Spojenými státy a Čínou a Projektem inovací a rozvoje znaÄ�ek v ČínÄ›. S tématem „Nová éra” tato konference komplexnÄ› analyzovala hospodářský vývoj v roce 2017 a aktivnÄ› zkoumala trendy Ä�ínských a mezinárodních trhů v roce 2018, aby rychle ukázala globální obchodní příležitosti.

ÚÄ�astníci konference velmi oceňovali mezinárodní strategii spoleÄ�nosti Tiens Group jako vynikajícího pÅ™edstavitele podniků vstupujících na mezinárodní trhy. SvÄ›tová asociace malých a stÅ™edních podniků jako organizátor konference uvedla, že pÅ™edseda Li uvedl spoleÄ�nost Tiens Group na mezinárodní trhy s obrazem Ä�ínské znaÄ�ky. Strategie globalizace a vynikající úspÄ›chy spoleÄ�nosti Tiens Group jsou velmi uznávány jak doma, tak i v zahraniÄ�í. SvÄ›tová asociace malých a stÅ™edních podniků jmenovala pÅ™edsedu Li Jinyuana viceprezidentem pro oblast Číny, aby pomohl Ä�ínským podnikům pÅ™i vstupu na mezinárodní trhy a vytváření obrazu Ä�ínské znaÄ�ky.

Během tohoto fóra byl předseda Li Jinyuan přizván k ú�asti na dialogu mezi bývalým britským premiérem Davidem Cameronem a �ínskými podnikateli. Wang Zhenghua, předseda spole�nosti Chunqiu Group, Li Guangdou, poradce zna�ky CCTV a známý odborník na marketingovou strategii zna�ky a Chen Jun, předseda spole�nosti Guo-Chuang Limited spole�ně s Davidem Cameronem si podrobně vyměnili názory na globalizaci a způsoby pomoci vlád při rozvoji podniků. Předseda Li Jinyuan uvedl, že události fóra výrazně posílily přátelství mezi Čínou, Velkou Británií, Francií, Jižní Koreou a dalšími zeměmi a vytvořily velmi dobrou platformu pro spolupráci a výměnu mezi podniky.

Během ve�eře, která následovala po fóru, si předseda Li Jinyuan a zú�astnění hosté vyměnili názory na globální strategii spole�nosti Tiens Group v oblasti zdraví a strategii jejich třetího start-upu. Předseda Li Jinyuan uvedl, že spole�nost Tiens Group jako nadnárodní konglomerát integrující kapitál, obchodní kapitál a finan�ní kapitál v různých oblastech, jako je biotechnologie, zdravotní management, hotelový cestovní ruch, vzdělávání a školení, elektronický obchod, mezinárodní obchod a finan�ní investice, je vedena strategickými principy diverzifikace podnikání, síťové integrace a obchodní synergie. Díky globální vizi založené na strategii Pásu a cesty bude spole�nost Tiens Group podporovat zavádění více obchodních modelů po celém světě a bude se moci podílet na inovativních modelech marketingu založeného na ekonomickém aspektu a zákaznickém zážitku. Nadále budeme podporovat spotřebu, abychom vytvořili bohatství, větší bohatství pro rodinné podniky, integrovali sociální zdroje, spojili elektronický obchod s maloobchodními prodejnami, dosáhli zvýšení hodnoty a vytvořili globální alianci.

VyjádÅ™il, že „zdravá Čína” se již stala národní strategií Číny. Tiens Group jakožto lídr v oblasti zdravotnictví působí v souladu s vládní politikou a obecnými trendy a prosazuje vývoj zdravotnictví tím, že optimalizuje a integruje globální zdroje spoleÄ�nosti Tiens Group. V souÄ�asnosti skupina Tiens provozuje poboÄ�ky ve 110 zemích a regionech a pÅ™erozdÄ›luje svÄ›tový trh na 21 regionů. Vstupuje také na nové trhy ve 37 zemích a regionech, jako napÅ™. Austrálie, Francie, Jižní Korea a Spojené arabské emiráty. SpoleÄ�nost Tiens Group vytvoÅ™ila strategické spojenectví s nejvýznamnÄ›jšími mezinárodními podniky a nastavila pro Ä�ínské podniky příklad internacionalizace.

Odkaz na fotografie:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=304749

SOURCE Tiens Group

The following two tabs change content below.
Jasmine Petters

Jasmine Petters

Jasmine hails from the city of Nizams, Hyderabad, and is currently pursuing her M.D. from there only. She is an internet wizard and has keen passion in All Things tech. She is a regular Comment contributor for The Daily Telescope and writes a Web column, in which she covers war, sports, and everything in between.